01. Ahir - Intro
02. Ahir - Göz Yaşı
03. Ahir - Neydi Sebep
04. Ahir - Eksik Beyin
05. Ahir - Ne..!
06. Ahir - Bir Dilek
07. Ahir - Sen
08. Ahir - Sensizlik
09. Ahir - Kanlı Savaş
10. Ahir - Eski Kalem
11. Ahir - Doğal Duman
12. Ahir - Bu Benim
13. Ahir - Outro

  

 

DOWNLOAD - Turboot.ru

DOWNLOAD - Turbobit.net

DOWNLOAD - Letitbit.net